Colofon

Lespakket Zelf starten met Nederlands

Samenstelling lessen: Ad Bakker, Amsterdam en Tekstase, Eexterveen
E-learning en website: Edia Educatie Technologie, Amsterdam
Fotografie: Astrid Koppers, Leiden
Animaties: Dave Vriens, Rotterdam
Geluid: Studio Leroy, Amsterdam i.s.m. Inter-Voice, Amsterdam
Vormgeving en opmaak: Jacky-O, Rotterdam
Productie en distributie: Uitgeverij Boom, Amsterdam

Copyright

©2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.